Företaget är etablerat sedan 1993 i Stockholm. Verksamheten bedrivs i moderna lokaler i Hägernäs centrum, TÄBY.
 Blodanalyser
Dessa blodanalyser gör vi:

Hb
Blodvärdet. Visar mängden hemoglobin i blodet. Hemoglobin fungerar bl.a. som transportör av syrgas i blodet. Låga värden ses vid dålig tillförsel av järn och olika vitaminer samt vid ökade förluster av blod t.ex. riklig mens, blödningar från tarmen. Lågt Hb ses också vid kroniska inflammatoriska sjukdomar. Höga värden ses vid t.ex. lungfunktion och vissa hjärtsjukdomar.
EPK, EVF, MCH, MCHC, MCH
Kallas sammantaget för blodkroppskonstanterna och beskriver de röda blodkropparnas antal, storlek etc. Med hjälp av dessa kan typen av blodbrist bestämmas.

LPK
Blodets vita blodkroppar. Tre olika former finns, granulocyter, monocyter och lymfocyter. Dessa celler utgör kroppens ”soldater” och tar hand om bakterier, döda celler och bildar antikroppar mot olika ämnen. Låga värden ses vid mycket svåra infektioner, vid leukemier och vid strålskador på benmärgen. Höga värden vid infektioner och inflammationer i kroppen, vid vissa leukemier samt även efter stress och fysisk ansträngning.

TPK
Mängden trombocyter eller blodplättar. Förhindrar blödningar vid skador. Acetylsalicylsyra (Magnecyl) förhindrar blodplättarnas funktion och ökar risken för blödningar men förhindrar samtidigt risken för proppar i blodbanan. När mjälten är förstorad är antalet trombocyter sänkt.

SR
Sänkan. Förhöjda värden ses vid infektioner, inflammationer, vid vissa maligniteter och vid förhöjda fettvärden i blodet. Normal SR utesluter ej allvarlig sjukdom.

Natrium
Reglerar vätskebalansen. Utsöndras via njurarna. Stark svettning ger stora förluster. Låga värden eller höga antyder brister i vätskebalansen. Vissa hormonrubbningar ger onormala värden.

Kalium
Reglerar vätskebalansen. Låga värden fås vid diarré, kräkningar. Behandling med urindrivande medel. Missbruk av laxermedel. Vid låga K-värden fås koncentrationssvårigheter, muskelsvaghet, förstoppning och typiska EKG-förändringar. Höga värden ses vid cellskador, dålig njurfunktion, chock. Symptomen är försvagade reflexer, andningssvårigheter. Stor risk för hjärtflimmer finns.

Kalcium
Kalk. Låga albumin-nivåer (äggvita) ger låga kalciumvärden varför bedömningen alltid skall ske tillsammans. Låga värden ses vid D-vitaminbrist, leversjukdomar, vid magnesiumbrist och vid underfunktion av bisköldkörtlarna. Vid brist fås tendens till kramper i musklerna. Höga värden ses vid överfunktion av bisköldkörtlarna eller vid malignitet med skelettpåverkan. Förstoppning, trötthet, huvudvärk och ökade urinmängder ses vid höga kalciumnivåer.
 

Magnesium
Behövs för nerv och muskelfunktionen för hjärta och hjärna. Brist kan ge muskelkramper, domningar, depressoiner, koncentrationssvårigheter, tillväxtproblem.

Albumin
Ett blodäggviteämne. Transporterar olika ämnen i blodet. Albumin binder vatten till blodbanan. Tillverkas i levern. Låga värden kan ge svullnad i kroppen (ödem). Låga värden ses vid svält, inflammationer i kroppen samt vid förluster via tarmen, njurarna och via huden vid brännskador. Leverskador ger låga värden. Höga värden ses vid intorkning.

Kreatinin
Mäter njurfunktionen. Kreatininet kommer från kroppens muskler och utsöndras normalt via njurarna. En person med mycket muskler har högre kreatinin-värden än en person med liten muskelmassa. Höga värden ses vid njursjukdomar.

Järn
Mängden järn i blodet. Järn är en byggsten i hemoglobinet. Brist ger blodbrist. För höga halter av järn ger skador på levern och hjärtat.

B12
Ett vitamin. Benämns också kobolamin. Förkommer bara i föda av animalt ursprung. Vid nedsatt tillförsel av B12 tar det mycket lång tid , vanligtvis flera år, innan bristsjukdomar visar sig. För att kroppen skall kunna ta upp B12 från tarmen behövs ett speciellt ämne som finns i magslemhinnan. Saknas detta fås ett bristande upptag från tarmen. Låga värden av B12 p.g.a. bristfällig kost ses hos strikta vegetarianer. Låga B12 värden ger ofta blodbrist s.k. perniciös anemi. Brist kan dock föreligga utan att blodbrist kan påvisas. Farliga är de muskel- och framför allt nervskador som kan uppstå och som vid för sent upptäckande ej går att behandla. Nedstämdhet och demens kan bero på B12 brist. Förhöjda värden ses vid maligna blodsjukdomar, vissa leversjukdomar och kort tid efter tillförsel av B12 vid injektion.

Bilirubin
Är en nedbrytningsprodukt från delar av hemoglobinet (blodet). Bilirubin utsöndras från levern via gallan till tarmen. Där bryts det ned av bakterier och bildar det bruna färgämne som ger avföringen dess färg. Höga halter ger ”gulsot”. Beror ofta på leversjukdomar eller stopp i gallgångarna. Vid stopp i gallgångarna kommer ej något bilirubin ut i tarmen och avföringen blir vit ”kittfärgad”.

ASAT och ALAT
Är enzymer. Största mängden av ASAT finns i hjärta skelettmuskulatur och lever. ALAT finns mest i levern. Vid skador i levern ökar både ASAT och ALAT i blodet. Vid skador i hjärta eller skelettmuskulatur stiger endast ASAT. Ju större skada desto högre värden fås. Vid hjärtinfarkt stiger ASAT efter 6 timmar.

ALP
Alkaliska fosfataser: Ett enzym. Kommer normalt från gallgångarna. Hos barn dock från skelettet. I slutet av graviditeten ökar blodnivån p.g.a. tillskott från moderkakan. Vid stopp i gallgångarna stiger nivåerna. Kan bero på gallstenar eller tumörer. Vid överaktivitet i bisköldkörtlarna stiger ALP. Vid frakturläkning (benbrott) stiger nivåerna.

Gamma-GT
Ett enzym. Det gamma- GT som analyseras i blodet kommer f.a. från levern. Vid skador t.ex. inflammationer, tumörer i levern ses en tidig ökning i blodet. Gamma- GT stiger av alkohol. Kontinuerligt intag om även i små mängder ger förhöjda värden. ”Helgsupande” med nykterhet i övrigt ger liten påverkan.

LD
Ett enzym som finns f.a. i lever, hjärta, skelettmuskulatur och röda blodkroppar. Vid skador i dessa organ stiger LD kraftigt.

Amylas
Ett enzym. Bildas i bukspottskörteln (pancreas) samt i munnens spottkörtlar. Höga värden ses vid inflammation i pancreas, vid tumörer och cystor i pancreas. Låga värden ses vid kroniska inflammationer i pancreas. Ordet ENZYM har använts ovan. Ett enzym är ett ämne som påskyndar en reaktion inne i cellen t.ex nedbrytning av socker till enklare ämnen. Vid skador på cellerna av olika anledningar svämmar enzymet ut i blodet och ger onormalt höga värden. Genom att analysera speciella enzymer ser man vilket organ som är skadat.

Urat
Urinsyra. Giktprov. Urinsyra kommer från nedbrytningen av kroppens celler. Svår njursjukdom ger höga värden. Vissa läkemedel minskar utsöndringen och ger förhöjda värden. Födan påverkar uratnivån i blodet. Blodsjukdomar med ökat cellsönderfall ger höga värden. Vid vanlig gikt (primär) som är en ärftlig åkomma är urinsyran också förhöjd.

Glucos
Blodsocker. Blodet tillförs glucos dels via födan dels via levern där glucos lagras. Mängden glucos i blodet regleras f.a. av hormonerna insulin och glukagon. Insulin minskar, glukagon ökar blodglucosen. Vid sockersjuka föreligger brist på insulin. Då glucos i blodet når över en viss gräns läcker glucos ut i urinen. Höga glucosvärden kan också ses vid akut bukspottkörtelinflammation. Låga värden ses vid insulinproducerande tumörer. Dåligt matintag i kombination med alkoholintag ger låga värden.

Blodfetter
Triglycerider, Kolesterol, LDL, HDL och kvoten LDL/HDL: Olika fetter är nödvändiga för kroppens funktion. De ingår i cellernas väggar, de ingår i bildningen av hormoner, gallsyror, vitaminer etc. Fetter är också den huvudsakliga lagringsformen för energi i kroppen. Det är känt att förhöjda kolesterolvärden liksom rökning och högt blodtryck ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Kolesterol under 5,2 mmol/l anses som det ideala för att minimera hjärt-kärlsjukdomar. Vid värden omkring 6,5 mmol/l är relativa risken fördubblad och vid värden över 7,8 mmol/l är relativa risken fyrdubblad att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar jfr med optimala kolesterolnivåer. En mycket viktig faktor är halterna av det goda kolesterolet HDL (skyddande effekt) och det dåliga kolesterolet LDL och deras inbördes förhållande (kvot). Även triglyceridernivåer över 2,3 mmol/l ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar speciellt då i kombination med höga kolesterolvärden. Rubbningar i ovan fettprover ses dels vid ärftliga åkommor, dels vid felaktigt matintag samt vid vissa andra sjukdomar som sockersjuka, störningar i ämnesomsättningen och vid lever och njursjukdomar. Alkohol ger akut en ökning av triglyceriderna. Regelbundet måttligt alkoholintag leder till att HDL-halterna (det goda kolesterolet) stiger. Vid för stort långvarigt intag ses ej denna gynnsamma effekt. Vissa blodtrycksmediciner sänker HDL. Vissa astmamediciner ökar HDL. Östrogen ökar HDL.

TSH och fritt-T4
Prover som visar om ämnesomsättningen är normal. TSH frisätts från hypofysen i hjärnan. Via blodbanan stimulerar det sköldkörteln som frisätter bl.a. hormonet T4. T4 finns i blodet bundet till ett äggviteämne. Den del av T4 som frigörs från äggviteämnet är aktivt. Denna del mäts och kallas fritt T4. De vanligaste rubbningarna orsakas av över- eller underfunktion av sköldkörteln. Vid överfunktion ses svettningar, psykisk oro, hjärtklappning, tremor (skakningar) i fingrarna. Viktminskning förekommer. Utstående ögon är vanligt. Vid underfunktion ses trötthet, frusenhet, förstoppning, mensrubbningar, livlöst hår m.m.

PSA
Ett enzym som endast finns i prostatakörteln. Höga värden ses vid tumörer i prostata men också vid s.k. ofarlig prostataförstoring och vid inflammationer där (prostatit). Tillfälligt förhöjda värden ses efter att prostatakörteln undersökts.

Humanspecifikt F-Hb

Blod i avföring. Kan tyda på tumör i tarmen.

 Öppettider

Mån-Tors

09.00-12.00, 13.00–16.30Fre 

09.00-12.00, 13.00-15.00

Radarvägen 5Hägernäs Centrum, TÄBY

Tel 08-7560410

doktor@medicinsktcentrum.se

Vi tar endast kortbetalning.

      Visa/Mastercard

     

Radarvägen 5, Hägernäs Centrum, Täby      tel 08-756 04 10 doktor@medicinsktcentrum.se      Copyright 2009 Medicinskt Centrum